Apoštolát modlitby 2018

05.01.2018 19:05

 

Úmysly Svatého otce Františka

svěřené
Apoštolátu modlitby pro rok 2018

 

LEDEN

Evangelizační úmysl: Náboženské menšiny v Asii
Aby křesťané i ostatní náboženské menšiny v asijských zemích mohli svoji víru žít v plné svobodě.


Národní úmysl: Za odpovědný přístup občanů k prezidentským volbám v naší zemi.

 

Naléhavý úmysl papeže Františka: Za koptské pravoslavné bratry v Egyptě, kteří se stali obětí dvou atentátů - modleme se, kéž Pán přijme duše zemřelých, je oporou raněným, příbuzným a celé komunitě, a ať obrátí srdce násilníků.

 

ÚNOR

Všeobecný úmysl: "Ne" korupci
Aby se nenechali korupcí ovládnout ti, kdo mají materiální, politickou nebo duchovní moc.


Národní úmysl: Abychom dobro nevnímali jen jako povinnost, ale také jako něco velkého, co smíme konat (srv. Žl 1).

 

Naléhavý úmysl papeže Františka: Za duchovní plody mimořádného Dne modliteb a půstu vyhlášeného na 23. února 2018. Modleme se zejména za obyvatelstvo Demokratické republiky Kongo a Jižního Súdánu.

 

BŘEZEN

Evangelizační úmysl: Formace k duchovnímu rozlišování
Aby si celá církev uvědomovala naléhavost formace k duchovnímu rozlišování, na osobní i komunitní rovině.


Národní úmysl: Za dar rozlišování trvalého od pomíjivého, cenného od prázdného, pravého od falešného (srv. Žl 90/89).

 

Naléhavý úmysl papeže Františka: Za společenství ve farnostech a skupiny mládeže - aby radostně svědčily o evangeliu především mezi svými vrstevníky.

 

DUBEN

Všeobecný úmysl: Za ty, kdo nesou odpovědnost za hospodářství a ekonomii
Aby ti, kdo nesou odpovědnost za teorii a řízení hospodářství, měli odvahu odmítat ekonomii vyřazování a nerovnosti a uměli otevírat nové cesty.


Národní úmysl: Za rodinná a farní společenství, aby napomáhala kladným odpovědím na Boží volání.

 

Naléhavý úmysl papeže Františka: Modleme se za propuštění unesených a nespravedlivě vězněných lidí na svobodu, aby se mohli vrátit do svých domovů.

 

KVĚTEN

Evangelizační úmysl: Za poslání laiků
Aby laici mohli své jedinečné poslání naplňovat skrze tvořivou odpověď vůči výzvám, kterým svět dnes čelí.

 

Národní úmysl: Za milost zakusit láskyplný pohled, kterým nás Bůh trvale provází a proměňuje (srv. Žl 139/138).

 

Naléhavý úmysl papeže Františka: Prosme Pána, ať na přímluvu Panny Marie všem pomáhá říkat NE násilí a pomstě a všem pomáhá společně vytvářet pokoj.

 

ČERVEN

Všeobecný úmysl: Sociální sítě
Aby sociální sítě přispívaly k solidaritě a ohleduplnosti vůči druhým i v jejich odlišnosti.


Národní úmysl: Abychom v různých nesnázích mohli zakoušet dobrotu neselhávajícího Boha (srv. Žl 91/90).

 

Naléhavý úmysl papeže Františka: Aby v celé církvi rostla víra v Pánovo Tělo a Krev, radost z účasti na mši svaté a odhodlání svědčit o nesmírné Kristově lásce.

 

ČERVENEC

Evangelizační úmysl: Kněží v pastoraci
Aby kněží, kteří ve svém pastoračním úsilí zakoušejí únavu a osamění, nalézali pomoc a útěchu v důvěrném vztahu s Pánem i v přátelství se spolubratry.


Národní úmysl: Aby člověk naplňoval své jedinečné poslání, které spočívá v tom, že smí Boha chválit (srv. Žl 148).


Naléhavý úmysl papeže Františka: V červenci prosme za setkání papeže Františka s představiteli církví a  křesťanských společenství Blízkého východu v Bari a za mír na Blízkém východě. Pamatujme na naše bratry a sestry ve víře, kteří nadále trpí na  Blízkém východě, aby byli obdarováni pokojem a mírem.


 

SRPEN

Všeobecný úmysl: Rodiny jako bohatství
Aby rozhodnutí, která mají dalekosáhlý ekonomický a politický dopad, chránila rodiny jako největší bohatství lidstva.


Národní úmysl: Za vnímání přírody a okolního světa jako daru, v kterém se Bůh zjevuje (srv. Žl 29/28).


Naléhavý úmysl papeže Františka: Abychom pěstovali vztah a důvěru k Pánu, který je pravým chlebem života, a radostně se svěřovali plánu, který s námi má.ZÁŘÍ

Všeobecný úmysl: Mladí lidé v Africe
Aby mladí lidí afrického světadílu měli přístup ke vzdělání a práci ve vlastní zemi.


Národní úmysl: Za odvahu ke každodennímu následování Pána i přes opakující se poklesky a nedokonalosti (srv. Žl 137/136).


Naléhavý úmysl papeže Františka: Za respektování mezinárodního humanitárního práva v provincii Idlib v Sýrii, aby byly chráněny životy civilního obyvatelstva, a za vítězství Panny Marie - Královny míru, v této oblasti.ŘÍJEN

Evangelizační úmysl: Poslání zasvěcených osob
Aby u mužů a žen zasvěcených Bohu vzplálo misijní nadšení a byli nablízku chudým, vyhnancům a těm, kdo jsou umlčeni a nemají slovo.


Národní úmysl: Za takové poznání Pána Ježíše, které nám umožní plně se na něj spoléhat (srv. Žl 23/22).


Naléhavý úmysl papeže Františka: Za jednotu církve proti Zlému, působícímu vzdálení od Boha a rozdělení křesťanského společenství.LISTOPAD

Všeobecný úmysl: Ve službě míru a pokoje
Aby jazyk srdce a dialogu vždy převážil nad jazykem zbraní.


Národní úmysl: Aby naše představa o Bohu vycházela ze zjevení obsaženého v Písmu a utvářela nás v radostné a svobodné Boží děti (srv. Žl 115/113b).


Naléhavý úmysl: I v tomto měsíci se můžeme zapojit do Celosvětové modlitby s papežem Františkem. Tématem k promýšlení má být snaha, abychom v denní liturgii srdcem vyhlíželi Pána, který stále přichází.


 

PROSINEC

Evangelizační úmysl: Ve službě předávání víry
Aby všichni, kdo slouží při předávání víry aktivně, v dialogu se světem kultury nacházeli jazyk vhodný pro naši dobu.


Národní úmysl: Aby křesťané pěstovali ve svém srdci hlubokou touhu po živém Bohu (srv. Žl 63/62).

 

 

Denní modlitba apoštolátu

 

Nebeský Otče,

kladu před tebe celý dnešní den a ve spojení s tvým Synem, který ve mši svaté neustále zpřítomňuje svou oběť za záchranu světa, ti nabízím své modlitby, práce, utrpení i radosti. Duch Svatý, který vedl Ježíše, ať je i mým průvodcem a dává mi sílu svědčit o tvé lásce. Spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou církve, to vše přináším jako svou nepatrnou oběť zejména na úmysly Svatého otce a našich biskupů:

1. Všeobecný úmysl

2. Evangelizační úmysl

3. Národní úmysl

Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás!

Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, oroduj za nás!


 

Důležitá informace:

Pro rok 2018 je pro každý měsíc vypracován jen jeden úmysl pro univerzální církev (střídavě všeobecný a evangelizační úmysl). Druhý úmysl bude vypracován římským ústředím Apoštolátu modlitby z podnětu papeže Františka s ohledem na aktuální události. Tyto úmysly budou zveřejňovány v průběhu roku vždy první neděli daného měsíce.

 

(Převzato z internetu)


 

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode