Apoštolát modlitby 2019

12.01.2019 17:00

Celosvětová síť modlitby s papežem

Co je Celosvětová síť modlitby s papežem (Apoštolát modlitby)?

Je to zcela jednoduché. Na Apoštolátu modlitby se může podílet každý člověk bez ohledu na své postavení či vzdělání. Nevypisuje se přihláška, nevydávají se legitimace, neplatí se členské příspěvky. Apoštolát modlitby nabízí velmi jednoduchý způsob, jak ovlivňovat prosazování dobra a potlačování zla v Božím království na zemi. Modlitba je tak důležitá a tak účinná, že nám to připadá neuvěřitelné. Do modlitby vkládám všechno, co jsem a co mám. I zcela nepatrná věc pak nabývá na síle a vážnosti, protože vše konám v Duchu svatém a ve spojení s Ježíšem Kristem a Otec to přijímá s laskavostí a velmi si toho cení. Denně se modlím obětní modlitbu Apoštolátu, vkládám do ní všechno, co je mi na světě drahé, a přidávám k tomu modlitby a práce, radosti a bolesti celého dne. Spojuji vše s obětí, kterou Kristus přináší Otci, a tím vše nabývá na hodnotě. Celý můj život tak přes svou nedokonalost a nepatrnost získává hluboký smysl, i když možná
náležím k těm, s nimiž se už pro jejich pokročilý věk, nemoci nebo tělesné slabosti moc nepočítá.

V celé své jednoduchosti spojuje Apoštolát modlitby ty, kdo jsou do něj zapojeni, ve společném zápase se skutečně důležitými problémy církve na celém světě. Tím znásobuje účinnost a důležitost jejich dávání. Nevede se evidence o počtu lidí, kteří se do Apoštolátu modlitby zapojují, odhaduje se však, že je jich na celém světě asi 50 až 70 milionů.

Denní modlitba Celosvětové sítě modlitby s papežem (Apoštolátu modlitby)

Nebeský Otče, kladu před tebe celý dnešní den a ve spojení s tvým Synem, který ve mši svaté neustále zpřítomňuje svou oběť za záchranu světa, ti nabízím své modlitby, práce, utrpení i radosti. Duch Svatý, který vedl Ježíše, ať je i mým průvodcem a dává mi sílu svědčit o tvé lásce. Spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou církve, to vše přináším jako svou nepatrnou oběť zejména
na úmysly Svatého otce a našich biskupů:

Všeobecný nebo evangelizační úmysl

Národní úmysl

Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás!

Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, oroduj za nás!

Úmysly Celosvětové sítě modlitby s papežem (Apoštolátu modlitby) na rok 2019

1. Všeobecný úmysl

2. Evangelizační úmysl

3. Národní úmysl

LEDEN

Evangelizační úmysl:
Mladí lidé a příklad Panny Marie

Za mládež, především za mladé v Latinské Americe, aby podle příkladu Panny Marie odpovídali na volání Pána a ohlašovali světu radost evangelia.

Národní úmysl:
Ať se církev stává v naší zemi znamením naděje pro budoucnost.

Aktuální modlitební záměr celosvětové sítě duchovního propojení s papežem Františkem pro tento měsíc: "Pamatujme prosím na nejmladší misionáře, aby se stali statečnými pro Krista a svědčili o evangeliu v rodině, ve škole i místech zábavy."

ÚNOR

Všeobecný úmysl:
Obchod s lidmi

Za velkodušné přijetí obětí nezákonného obchodování s lidmi, nucené prostituce a násilí.

Národní úmysl:
Ať je naše víra pro hledající pravdivým svědectvím živého vztahu s Bohem.

Modlitební záměr papeže Františka: "Prosme za dar pokoje, o jehož přijetí a rozvíjení má každý usilovat, a pamatujme prosím na humanitární krizi v Jemenu, ochranu života již od početí a na Dálný Východ."

BŘEZEN

Evangelizační úmysl:
Za uznání práv křesťanských společenství

Za křesťanská společenství, zejména ta, která jsou vystavena pronásledování, aby zakoušela Kristovu blízkost a jejich práva byla uznána.

Národní úmysl:
Ať dokážeme milovat bližního po vzoru lásky Boží, která je ochotna obětovat se až do krajnosti.

Naléhavý úmysl:

Prosme, abychom prožívali přípravu na Velikonoce s vědomím, že naše připodobnění Kristu (srv. Řím 8,29) je nedocenitelným darem Božího milosrdenství.

DUBEN

Všeobecný úmysl:
Lékaři a jejich spolupracovníci ve válečných oblastech

Za lékaře a humanitární pracovníky přítomné ve válečných oblastech, kteří nasazují vlastní život pro záchranu života druhých.

Národní úmysl:
Ať pokoj, který Ježíš Kristus po svém zmrtvýchvstání daroval svým učedníkům, dokážeme šířit do svého okolí.

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka:

Prosme, abychom přispívali k růstu kultury milosrdenství: nehleděli na druhého lhostejně a neodvraceli svůj pohled, když spatříme utrpení.

KVĚTEN

Evangelizační úmysl:
Církev v Africe - kvas jednoty

Za církev v Africe, aby se přičiněním vlastních členů stala kvasem jednoty mezi národy a znamením naděje pro celý tento světadíl.

Národní úmysl:
Ať v našich rodinách i farnostech vládne atmosféra laskavosti a vzájemného přijetí.

Naléhavý úmysl: Abychom se na přímluvu svatých Cyrila a Metoděje vzájemně uznávali a ctili jako děti stejného Otce, navzdory kulturním, náboženským nebo etnickým rozdílům.

ČERVEN

Evangelizační úmysl:
Životní styl kněží

Za kněze, aby tím, že se zavazují ke skromnému a pokornému životu, aktivně projevili porozumění a podporu těm nejchudším.

Národní úmysl:
Ať jsou křesťané vnímaví k trpícím i chudým a ti, kteří jim slouží, ať mají dost pokory a trpělivosti.

ČERVENEC

Všeobecný úmysl:
Poctivost v soudnictví

Aby všichni, kdo spravují soudnictví, jednali poctivě a aby nespravedlnost, přestože ve světě i vítězí, neměla poslední slovo.

Národní úmysl:
Ať všichni lidé mají možnost odpočinku pro tělo i pro duši a ať všude objevují radost z Boží blízkosti.

SRPEN

Evangelizační úmysl:
Rodiny - školy lidského zrání

Aby se rodiny zásluhou života modlitby a lásky stávaly stále více "školami" skutečného lidského zrání.

Národní úmysl:
Ať věrnost, láska a odpovědnost doprovázejí všechny manžele, stejně jako vytrvalost při společné modlitbě v rodinách.

ZÁŘÍ

Všeobecný úmysl:
Ochrana moří a oceánů

Aby politici, vědci a ekonomové společně pracovali pro ochranu moří a oceánů.

Národní úmysl:
Ať jsou děti a mladí lidé otevření pro poznání Boha i svého místa ve světě a mají k tomu dost odhodlanosti i sebeovládání.

ŘÍJEN

Evangelizační úmysl:
Misijní jaro církve

Aby inspirace Ducha Svatého vedla církev k novému rozkvětu misií.

Národní úmysl:
Ať svatost kněží a tichost a obětavost všech Bohu zasvěcených svědčí světu o tom, že Bůh stačí pro naplnění života.

LISTOPAD

Všeobecný úmysl:
Dialog a smíření na Blízkém východě

Aby se v zemích Blízkého východu, v němž rozdílné náboženské skupiny sdílejí tentýž životní prostor, zrodil duch dialogu, setkávání a smíru.

Národní úmysl:
Ať všichni naši zesnulí mohou plně zakoušet dobrotu Boží a my ať žijeme tak, že se budeme moci jednou radovat s nimi.

PROSINEC

Všeobecný úmysl:
Budoucnost těch nejmladšíchAby každá země připravila nezbytné odpovídající kroky pro zajištění budoucnosti nejmladší generace, především těch, kteří nepřiměřeně strádají.

Národní úmysl:
Ať se nám všem daří žít z moci Boží milosti a ať přinášíme dobré ovoce Božího Ducha pro tento svět.


Zdroj: https://www.jesuit.cz/am/


© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode